Paths in Washington Square Park, 2004
archival inkjet print, 40" x 64"
 
Previous To Portfolio Next